Plaza Padel

Algemene voorwaarden

Besloten vennootschap met gewone structuur Plaza Padel Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82373949 en is gevestigd aan Schapendrift 68, 1251XH te Laren. Plaza Padel heeft de volgende vestigingen:

DE (KLEIN)DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN ZIJN:

Plaza Padel Amsterdam

KVK: 83100571

BTW-nummer: NL862726864B01

Plaza Padel Rijswijk

KVK: 62770691

BTW-nummer: NL854950709B01

Plaza Padel Enschede

KVK: 83101020

BTW-nummer: NL862727030B01

Plaza Padel Waalwijk

KVK: 83101241

BTW-nummer: NL862727121B01

Plaza Padel Heiloo

KVK: 83615997

BTW-nummer: NL862935830B01

Plaza Padel Maastricht

KVK: 85272264

BTW-nummer: NL863569365B01

Plaza Padel Laren

KVK: 90483960

BTW-nummer: NL865332332B01

 

BEGRIPSOMSCHRIJVING

1. In de algemene voorwaarden van Plaza Padel worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Aanbod: Elke aanbieding of offerte van Plaza Padel om de Producten te leveren en/of de Diensten aan de gast te verlenen.

3. Consument: De natuurlijke persoon werkt bij of voor Plaza Padel.

4. Diensten: het verhuren van padelbanen en verhuren/verkopen van materialen of diensten in onze shop en horeca.

5. Plaza Padel: de dienstverlener.

6. Gehuurde: de verhuurde zaken zoals padelbanen en materialen.

7. Gebruiker: de Gebruiker van de applicatie van Plaza Padel en/of Playtomic

8. Opdrachtgever: De Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Plaza Padel.

9. Overeenkomst: iedere overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Plaza Padel.

10. App c.q. Applicatie: de applicatie van Plaza Padel (meet & play en Playtomic).

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst van Plaza Padel.

2. De opdrachtgever krijgt de beschikking over deze algemene voorwaarde voordat een overeenkomst wordt gesloten. Indien dit niet mogelijk is zal Plaza Padel aangeven hoe de opdrachtgever deze kan inzien, welke in ieder geval op de website zijn gepubliceerd.

3. Afwijken van de algemene voorwaarden is niet mogelijk. In enkele uitzonderlijke situaties kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden.

4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand en wordt de nietige/ongeldige bepaling vervangen door de volgende bepalingen identiek aan de oorspronkelijke bepalingen .

6. Onzekerheid van inhoud, uitleg of omstandigheden die niet in deze algemene voorwaarden zijn vermeld, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

8. In het geval Plaza Padel niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

HET AANBOD

1. Alle door Plaza Padel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Plaza Padel is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Plaza Padel het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor Plaza Padel gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten, producten en/of het gehuurde. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat de opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Plaza Padel kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product en/of het gehuurde.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Levertijden in het aanbod van Plaza Padel zijn in beginsel indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van Plaza Padel heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Plaza Padel te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail.

2. Plaza Padel heeft het recht om de (ondertekende) overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Indien de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Plaza Padel, zal Plaza Padel de overeenkomst met de opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Plaza Padel is niet gehouden aan een aanbod indien de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien de opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

6. Elke overeenkomst die met Plaza Padel wordt aangegaan of een project dat door de opdrachtgever aan Plaza Padel wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Plaza Padel is verbonden.

7. De opdrachtgever zijnde een consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Plaza Padel met toestemming van de opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. De opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel de opdrachtgever als Plaza Padel kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onverlet voor zover Plaza Padel ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. De opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Plaza Padel tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Plaza Padel is hierbij leidend.

5. Zowel de opdrachtgever als Plaza Padel kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Plaza Padel nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Plaza Padel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Plaza Padel zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Plaza Padel staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De overeenkomst op basis waarvan Plaza Padel de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.

3. De door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Plaza Padel aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Plaza Padel heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de diensten is Plaza Padel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Plaza Padel, is de opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Plaza Padel is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Plaza Padel de opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Plaza Padel aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Plaza Padel of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van de opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Plaza Padel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

PRIJZEN EN BETALING

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.

2. Plaza Padel voert de overeenkomst uit conform het overeengekomen uurtarief.

3. Betaling geschiedt bij voorkeur vooraf in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders is aangegeven.

4. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

5. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van opdrachtgever door Plaza Padel ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij anders duidelijk aangegeven.

7. Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient de opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

8. Indien een periodieke betalingsverplichting van de opdrachtgever is overeengekomen, is Plaza Padel gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

9. De opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

10. Plaza Padel is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.

11. De opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Plaza Padel.

12. In geval van insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling tegenover de opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

1. Plaza Padel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de opdrachtgever en/of de bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Plaza Padel de betrokkene hierover informeren.

2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Plaza Padel verwerkt worden. De opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart de opdrachtgever Plaza Padel tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Plaza Padel op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Plaza Padel heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien de opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Plaza Padel gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Plaza Padel is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Plaza Padel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is de opdrachtgever verplicht om Plaza Padel te vergoeden voor elk financieel verlies dat Plaza Padel lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van de opdrachtgever.

OVERMACHT

1. Plaza Padel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Plaza Padel wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Plaza Padel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Plaza Padel zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Plaza Padel of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Plaza Padel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door de opdrachtgever worden betaald. Plaza Padel is niet verplicht om de opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

GEHEIMHOUDING

1. Plaza Padel en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij de opdrachtgever aan Plaza Padel bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Plaza Padel is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Plaza Padel opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Plaza Padel steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Plaza Padel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Plaza Padel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Plaza Padel niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Plaza Padel aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Plaza Padel vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. De opdrachtgever zal Plaza Padel vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Plaza Padel is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Plaza Padel en de opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Plaza Padel waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Plaza Padel en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Plaza Padel worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Plaza Padel gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Plaza Padel rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Plaza Padel. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Plaza Padel opgeleverde zaken, dient Plaza Padel expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Plaza Padel rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Plaza Padel verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Plaza Padel zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Plaza Padel van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Plaza Padel voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Plaza Padel verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

KLACHTEN

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Plaza Padel of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Plazapadel.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Plaza Padel de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Plaza Padel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de rechtsverhouding tussen Plaza Padel en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Plaza Padel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Plaza Padel en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

UITVOERING VAN DIENSTVERLENING

1. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Plaza Padel. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de locatie van Plaza Padel wordt ontzegd.

2. Indien een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Plaza Padel verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Plaza Padel niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Plaza Padel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Plaza Padel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Plaza Padel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Plaza Padel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Plaza Padel gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Plaza Padel.

4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de les aan Plaza Padel aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.

5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de les is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Plaza Padel gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot Plaza Padel voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.

7. Opdrachtgever is verplicht passende sportkleding te dragen en de door Plaza Padel opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen. Bij gebreke hiervan heeft Plaza Padel het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog nakomt.

8. Het gebruik van de faciliteiten van Plaza Padel is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van Plaza Padel te houden.

ADVIES

1. Plaza Padel kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Plaza Padel de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Plaza Padel verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN EN WIJZIGINGEN

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Plaza Padel is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Plaza Padel, Plaza Padel een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1.Als uit enige resultaat blijk dat in een vastgestelde overeenkomst iets niet bereikt kan worden door Plaza Padel. Wordt de tekortkoming van Plaza Padel kan alleen bestaan als Plaza Padel met dit resultaat akkoord gaat en uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Als er sprake is van toerekenbare tekortkoming van Plaza Padel, is Plaza Padel uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding Als de opdrachtgever Plaza Padel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Plaza Padel deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Plaza Padel in staat is om zo snel mogelijk te reageren.

3. Als het verrichten van diensten door Plaza Padel leidt tot aansprakelijkheid van Plaza Padel, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doen slechts ten aanzien van de door opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Plaza Padel. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Plaza Padel sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Plaza Padel.

6. Ook is Plaza Padel niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de les en/of ongelukken. Elke deelname van de opdrachtgever c.q. deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een les. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.

7. Opdrachtgever vrijwaart Plaza Padel voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Plaza Padel geleverde diensten, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Plaza Padel.

8. Enige door Plaza Padel opgeleverde adviezen, op basis van de opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is niet goed genoeg voor aansprakelijkheid van Plaza Padel.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van Plaza Padel is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Plaza Padel opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Plaza Padel. Plaza Padel is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Plaza Padel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Plaza Padel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Plaza Padel vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Plaza Padel binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Plaza Padel.

UITVOERING VAN OVEREENKOMST

1. Als er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Plaza Padel het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

2. Plaza Padel kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van de opdrachtgever, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.

3. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Plaza Padel is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Plaza Padel bekend was.

4. Opdrachtgever vrijwaart Plaza Padel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

RESERVERING PADELBANEN

1. Opdrachtgever kan door middel van de website van Plaza Padel een padelbaan reserveren. Opdrachtgever dient zelf het tijdstip aan te klikken, waarna opdrachtgever de bijbehorende prijs hierbij ziet.

2. Plaza Padel zal de reservering per e-mail bevestigen.

3. Opdrachtgever kan per account maximaal drie boekingen per dag plaatsen.

4. Opdrachtgever kan maximaal twee weken van tevoren reserveren. Plaza Padel is gerechtigd de boeking te laten vervallen indien er tussendoor een evenement wordt georganiseerd. Opdrachtgever kan de vervallen boeking zelf verplaatsen naar een andere gewenste datum.

5. Annulering tot 24 uur voor ingangsdatum is kosteloos. Annuleringen dienen altijd via de app te geschieden.

6. Als er wegens slechte weersomstandigheden de afspraak niet kan plaatsvinden, kan Plaza Padel de afspraak afzeggen en/of annuleren. Plaza Padel zal het geld terugstorten.

7. Als het reserveren via de website niet mogelijk is, omdat deze niet beschikbaar is, kan opdrachtgever contact opnemen met Plaza Padel voor het plaatsen van een reservering.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever dient met het gehuurde om te gaan zoals van een goede opdrachtgever wordt verwacht. De opdrachtgever is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.

2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Plaza Padel (op)geleverde zaken.

3. Doorverhuur is verboden tenzij opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Plaza Padel heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden.

4. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheids ontheffing zal of kan worden ingetrokken. De opdrachtgever zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.

5. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege de opdrachtgever en door (het gebruik van) het gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Plaza Padel, de buren en de verdere omgeving.

6. Het is aan de opdrachtgever verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plaza Padel.

7. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode in goede staat ter beschikking te stellen aan Plaza Padel en af te leveren conform de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever is verplicht alle door Plaza Padel verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Plaza Padel niet in staat is een volledige uitvoering van de overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9. Plaza Padel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om de opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Plaza Padel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Plaza Padel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.

10. Plaza Padel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Plaza Padel gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens de opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient de opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Plaza Padel

VERPLICHTINGEN PLAZA PADEL

1. Plaza Padel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het gehuurde ter beschikking van de opdrachtgever te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

2. Plaza Padel zal het gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Plaza Padel het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

LEVERING GEHUURDE ZIJNDE MATERIALEN

1. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Plaza Padel of er door andere omstandigheden buiten de macht van Plaza Padel enige vertraging ontstaat, heeft Plaza Padel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Plaza Padel schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Indien Plaza Padel gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Plaza Padel ter beschikking heeft gesteld.

4. Indien Plaza Padel een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen één uur na levering aan Plaza Padel schriftelijk te worden gemeld op info@plazapadel.com. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.

6. Opdrachtgever wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Plaza Padel te vergoeden. Opdrachtgever is mede te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

GEBREKEN

1. Plaza Padel staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.

2. Plaza Padel is gehouden om op verlangen van Opdrachtgever gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Plaza Padel zijn te vergen.

3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen één uur aan Plaza Padel gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Plaza Padel voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van Plaza Padel op te volgen.

4. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Plaza Padel van:

Schade door het verlies van het Gehuurde zijnde materialen en/of de daarbij behorende documenten;

De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever wordt vergoed;

Schade door onzorgvuldig handelen van Opdrachtgever zelf.

5. Gebreken aan door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde zijn de padelbanen en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Plaza Padel of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens Plaza Padel. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Plaza Padel of derden is Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtgever zal Plaza Padel voor eventuele aanspraken van derden jegens Plaza Padel in verband daarmee vrijwaren.

6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Plaza Padel terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

GARANTIE

Plaza Padel staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of kwaliteit en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Plaza Padel, is Plaza Padel uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Plaza Padel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Plaza Padel deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Plaza Padel in staat is om adequaat te reageren.

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Opdrachtgever bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Plaza Padel verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.

3. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.

4. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor eventueel aan Opdrachtgever opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Opdrachtgever ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Plaza Padel zelf.

5. Plaza Padel is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Plaza Padel.

6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Opdrachtgever gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Plaza Padel de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.

7. Houdt Opdrachtgever na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan Plaza Padel over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.

8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Plaza Padel leidt tot aansprakelijkheid van Plaza Padel, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Plaza Padel. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

9. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

10. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

11. Plaza Padel is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

12. Plaza Padel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Plaza Padel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Plaza Padel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Plaza Padel binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

RISICO OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Opdrachtgever zodra het Gehuurde in de macht van Opdrachtgever is gebracht.

GEBRUIK VAN APPLICATIE

1. Plaza Padel stelt de applicatie ter beschikking aan Gebruiker. De uitgevoerde diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de applicatie nadat een account heeft aangemaakt.

2. Gebruiker is altijd verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die op haar account en/of de applicatie plaats. Als Gebruiker vermoedt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, informeert Gebruiker Plaza Padel en zal alsnog de juiste informatie verstrekken. De Gebruiker dient zelf de gegevens up-to-date te houden en daartoe in zijn eigen account gegevens aanpassen.

3. Plaza Padel kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie, zoals het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

VERPLICHTINGEN BIJ GEBRUIK VAN APPLICATIE

1. Gebruiker heeft verantwoordelijkheid voor het gebruik van de applicatie. Gebruiker is verplicht zich te houden aan hiernavolgende reglementen bij gebruik van de applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de applicatie:

om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

het kopiëren van (onderdelen van) de applicatie van Plaza Padel;

om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Plaza Padel.

2. Plaza Padel is gerechtigd aangifte te doen in het geval van (mogelijke) strafbare handelingen en de verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Plaza Padel heeft recht Gebruiker de toegang tot de Plaza Padel applicatie te ontzeggen en/of het beëindigen van Plaza Padel applicatie.

3. Naast de verplichtingen uit de wet, schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Plaza Padel applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.

6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.

7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

8. Het is niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken.

9. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Plaza Padel. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

TOEGANG

1. Alle weergegeven informatie en getallen op de applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

2. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Plaza Padel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de applicatie tijdig worden verstrekt aan Plaza Padel.

3. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Plaza Padel is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Plaza Padel bekend was.

BESCHIKBAARHEID APPLICATIE

Plaza Padel staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Plaza Padel streeft ernaar om zich in te spannen om de applicatie en de toegang tot de applicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, Plaza Padel staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de applicatie. Plaza Padel is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de applicatie en het gebruik van de applicatie op te schorten. Plaza Padel is gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de applicatie te kunnen waarborgen.

NOTICE EN BRAKEDOWN

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Plaza Padel of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Plaza Padel gerechtigd om dat deel van de applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Plaza Padel zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Plaza Padel aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

STORINGEN EN REPARATIES

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Plaza Padel of via info@plazapadel.com.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

1. Een gebruiker is beschermd tegen Plaza Padel vanaf het moment dat gebruiker zich eerst bedient van de applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Plaza Padel.

2. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.

3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Plaza Padel tegen de gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van [bedrag] ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. In geen geval is Plaza Padel verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden gebruik van de applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van gebruiker.

5. Plaza Padel is niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Plaza Padel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6. Plaza Padel is niet aansprakelijk voor het feit dat de gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Plaza Padel aansprakelijk indien gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

7. Alle aanspraken van gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Plaza Padel vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Plaza Padel. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Plaza Padel dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na dit termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

OVERMACHT

1. Plaza Padel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, echter kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien het daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Plaza Padel en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Plaza Padel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Plaza Padel heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Plaza Padel zijn verbintenis had moeten nakomen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Het is strikt verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Plaza Padel, alsmede op de goede naam van Plaza Padel. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Plaza Padel applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Plaza Padel applicatie berusten uitsluitend bij Plaza Padel en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan de gebruiker.

2. De gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Plaza Padel applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

3. De software van de Plaza Padel applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Plaza Padel. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door de gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de applicatie dient. Het is voor de gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Plaza Padel of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Plaza Padel applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

WIJZIGINGEN

Plaza Padel kan deze voorwaarden eenzijdig aanpassen. De gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In elk geval kan de gebruiker de gewijzigde voorwaarden via deze applicatie inzien